مجتمع تجاری- اداری وینا 

مجتمع تجاری- اداری وینا 

کارفرما:
بخش خصوصی
متراژ:
۷۰۰ متر مربع
آدرس:
تهران – خیابان خرمشهر- نبش کوچه وهابی برزی
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش غیر نمایان (شیاری)