پروژه همافران نوشهر

پروژه همافران نوشهر

کارفرما:
شهرداری نوشهر
متراژ:
۶۰۰ متر مربع
آدرس:
نوشهر ـمیدان همافران
مشخصات:
اجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۶۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۲۵۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۱۰۰متر مربع و کرتین وال به متراژ تقریبی ۲۵۰ متر مربع به روش فیکس