ساختمان پزشکان شفا (شهرضا) 

ساختمان پزشکان شفا (شهرضا) 

کارفرما:
بخش خصوصی
متراژ:
۶۵۰ متر مربع
آدرس:
اصفهان - شهرضا - میدان مرکزی - کوچه شاه بابود
مشخصات:
نصب سرامیک خشک به روش غیر نمایان (شیاری)